Học viên, phụ huynh và nhân viên cũ "vẽ chân dung" cô giáo mắng học viên "óc lợn" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL