Thứ tư, 12/08/2020 | 16:14 GMT+7

Bắc Kạn quyết tâm hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, các cơ quan tổ chức cấp ủy, cấp tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tham mưu, không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác chuyên môn, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay Bắc Kạn đã tập trung cao độ cho nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng, củng cố các tổ chức đảng gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Do làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo nên từ đầu nhiệm kỳ đến nay nên các huyện trên địa bàn tỉnh về công tác xây dựng Đảng đã có nhiều khởi sắc, công tác phát triển Đảng được quan tâm coi trọng về chất lượng, chế độ sinh hoạt chi bộ được duy trì và ngày càng nâng cao về chất lượng sinh họat, mỗi cán  bộ, đảng viên đều có sự chuyển biến nâng cao về ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí….

Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm của tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm  nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đối với hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Đặc biệt là các đơn vị có công tác xây dựng Đảng với nhiều khởi sắc như: Chợ Mới, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Bạch Thông là huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện. Ngay sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ chức đại hội tiếp theo trên toàn tỉnh. Theo đó, Huyện ủy Bạch Thông đã làm tốt công tác tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp, phát động các phong trào thi đua, chủ động tổ chức triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Báo cáo chính trị của Đảng bộ được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của địa phương, các giải pháp phù hợp yêu cầu của nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa cũ thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá thực chất, khách quan, cầu thị, xác định rõ trách nhiệm của tập thể Ban thường vụ và các thành viên trong khuyết điểm, hạn chế của Ban chấp hành, Ban thường vụ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đại biểu lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 Huyện Bạch Thông

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Ba Bể cũng luôn quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng. Qua đó, tạo được chuyển biến rõ nét cả về chất lượng và số lượng đảng viên, tạo được niềm tin giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời mọi vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị rộng khắp trên địa bàn, huyện Ba Bể đã tập trung giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng gắn với hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, huyện đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được huyện tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả sâu rộng trong cán bộ, nhân dân. Công tác thông tin thời sự trong nước và quốc tế được thực hiện thường xuyên và kịp thời, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như chất lượng đảng viên. Xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ then chốt giúp thực hiện thắng lợi của các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, huyện Chợ Mới đã không ngừng kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên. Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện từng bước triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm thực hiện. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nâng cao tinh thần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác xây dựng đảng ở huyện Chợ Đồn luôn được chú trọng và thực hiện nghiêm túc đặc biệt là tăng cường chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Ban thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động việc thực hiện, làm theo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kip thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ, đảng viên, do đó, đã làm thay đổi đáng kể tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Huyện Chợ Đồn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tại các xã, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Công tác tuyên truyền được thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh; phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tích cực; lựa chọn một số công trình trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; tổ chức các hoạt động nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt việc tốt. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền trực quan, cổ động trên các tuyến đường chính của huyện, các xã, thị trấn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội…

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Công thương đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết đại hội đề ra. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.Tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu về sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh, giữ mức tăng trưởng nhất định. Kết quả, trong giai đoạn 2016 – 2020 tổng sản phẩm ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hơn 11%; tỷ lệ số hộ trên địa bàn tỉnh sử dụng điện lưới quốc gia dự kiến đến hết năm 2020 đạt 98%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng toàn giai đoạn ước đạt bình quân 9,4%, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2020 là trên 6.518 tỷ đồng; thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại; làm tốt công tác giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới...

Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn chi bộ, tham mưu xây dựng thành công chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số”. Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng được chú trọng thực hiện. Cấp ủy đã chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm và có nhiều nỗ lực bứt phá trong xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông đồng bộ, hiện đại, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh...

Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp chức vụ Bí thư Chi bộ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy các cơ quan tổ chức xây dựng Đảng các cấp đã tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, xây dựng lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu của tổ chức, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công tác tổ chức xây dựng Đảng càng đóng vai trò quan trọng hơn. Với việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt để lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, thời gian qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tăng từng năm, tổng sản lượng lương thực luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, chất lượng đời sống nhân dân các địa phương từng bước được nâng cao, cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định. Chính sự chuẩn bị chu đáo, tích cực và những thành công bước đầu của các huyện sẽ góp phần cổ vũ, động viên toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh ra sức thi đua góp phần thực hiện ở mức cao nhất nhiệm vụ chính trị năm 2020, để tỉnh Bắc Kạn cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng và tổ chức thành công Đại hội cấp tỉnh vào cuối năm tới đây.

Hà Ngọc Hà

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn