Thứ ba, 24/09/2019 | 06:42 GMT+7

Tam Quốc: Ba vị tướng vô danh nhưng lại đánh bại Lữ Bố, giết hụt Mã Siêu, lấy mạng hai Ngũ Hổ tướng

Lữ Bố, Mã Siêu, Quan Vũ và Hoàng Trung đều là những mãnh tướng uy danh lẫm liệt thời Tam Quốc, vậy mà hộ lại thất bại dưới tay ba vị tướng vô danh tiểu tốt này.

Vào thời Tam Quốc có rất nhiều danh tướng gắn liến với các chiến tích vang danh thiên hạ. Như Lữ Bố võ lực cao cường, giết Đổng Trác, công phá Trương Yến, đánh bại Viên Thuật, giao chiến nhiều trận với Tào Tháo. Hay như Quan Vũ, chém Nhan Lương, bắt sống Vu Cầm, giết Bàng Đức, uy trấn Hoa Hùng. Còn Mã Siêu, suýt giết được Tào Tháo, thay ngựa đấu Hứa Chử, ngày đêm chiến Trương Phi, phò trợ Lưu Bị thành lập Thục Hán, chiến công hiển hách. Vậy mà ba người họ lại từng bị những tướng sĩ vô danh đánh bại.

Vô danh tiểu tướng đánh bại Lữ Bố

Lữ Bố với Phương Thiên Họa Kích và ngựa Xích Thổ được đánh giá là vô địch đương thời. Vậy mà Lữ Bố từng phải tháo chạy trước một vô danh tiêu tướng tên là Lý Tiến.

Lữ Bố vô địch thiên hạ nhưng từng bại trận trước một tiểu tướng vô danh

Lý Tiến tự Tiến Tiên, là người huyện Thừa Thị quận Tề Dương Duyễn Châu thời cuối Đông Hán. Công Nguyên năm 194, Lữ Bố giao chiến hàng trăm ngày với Tào Tháo, phải chạy đến huyện Thừa Thị cướp bóc vì thiếu lương thực thì bị Lý Tiến ngăn cản phải bỏ chạy.

Trong "Tam Quốc Chí-Ngụy Thư-Vũ Đế Ký" ghi rằng: "Thái Tổ đích thân cầm quân, lệnh quân chuẩn bị đầy đủ lương thảo quân bị, cùng Bố tương thủ trăm ngày đêm. Sâu bọ bùng phát, Lương thảo của Bố cạn kiệt. Mùa thu tháng 9, Thái Tổ ở lại Quyên Thành, Bố đến Thừa Thị, bị người ở huyện là Lý Tiến công phá, chạy về Sơn Dương.

Lý Tiến có thể đánh bại Lữ Bố, không thể không làm người khác khâm phục, đích thực là một anh hùng trong dân gian.

Diêm Hành suýt giết Mã Siêu

Diêm Hành tự Ngạn Minh, sau đổi tên thành Diêm Diệm, người Kim Thành, là một nhân vật thời Tam Quốc những năm cuối Đông Hán. Nhờ có công giúp Tào Tháo tiêu diệt Hàn Toại bình định Lương Châu mà được trọng dụng. Việc này được ghi lại trong "Tam Quốc Chí-Ngụy Thư-Trương Ký truyện".

Mã Siêu từng bị Diêm Hành kề mâu sát cổ suýt mất mạng

Diêm Hành thời niên thiếu cũng có một chút tiếng tăm, là một tiểu tướng đi theo Hàn Toại. Khi Hàn Toại và Mã Đằng xảy ra xung đột, Diêm Hành đã dùng mâu kích đấu với Mã Siêu, mâu bị gãy, Diêm tiếp tục dùng mảnh mâu gãy tấn công vào cổ Siêu, chút nữa khiến Siêu mất mạng.

Mã Siêu là nhân vật như nào thì nhiều người đã quá quen thuộc, thuộc hàng Ngũ Hổ thượng tướng của Thục Hán, đánh ngang ngửa với Hứa Chử và Trương Phi. Vậy mà Diêm Hành suýt chút nữa lấy được mạng Mã Siêu, không thể không công nhận sự dũng của Diêm Hành.

Mã Trung mai phục Quan Vũ, một tên bắn trúng Hoàng Trung

Mã Trung là một tướng lĩnh nhà Đông Ngô, giữ chức Tư Mã dưới quyền Phan Chương. Kiến An năm thứ 24, Đại đô đốc của Đông Ngô là Lữ Mông tấn công Quan Vũ, Mã Chung phục kích và bắt được cha con Quan Vũ tại Hương Chương.

Quan Vũ bị Mã Trung phục kích và bắt sống

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có viết rằng: Lưu Bị phạt Ngô, Mã Chung lại lập được đại công khi dùng tên bắn chết một Ngũ Hổ Tương khác là Hoàng Trung. Không lâu sau, Phan Chương bị Quan Hưng giết chết, Mã Trung thấy vậy liền dẫn quân bao vây Quan Hưng đồng thời công đánh viện quân của Trương Bào. Sau đó Mã Trung đem Phó Sĩ Nhân, My Phương ra đóng đồn tại bến sông với mong muốn phục thù cho Phan Chương.

Một viên tướng Tư Mã nhỏ bé có thể bắt sống và bắn chết hai trong số Ngũ Hổ tướng đủ để chứng tỏ Mã Trung hoàn toàn không đơn giản.

Hoa Anh Thịnh (Theo Sohu)