Thứ ba, 15/09/2020 | 06:44 GMT+7

Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng 7 tiêu chuẩn nào từ năm 2021?

Theo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, đại biểu Quốc hội cần đáp ứng đủ 7 tiêu chuẩn.

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2020. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Theo đó, đại biểu Quốc hội cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

(1) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam (quy định mới được bổ sung);

(2) Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

(3) Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật;

(4) Có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

(5) Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội;

(6) Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm;

(7) Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, đại biểu Quốc hội cần đáp ứng đủ 7 tiêu chuẩn.. Ảnh: Báo Chính phủ

Ngoài ra, điều 24 quy định đại biểu hoạt động chuyên trách dành toàn bộ thời gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu tại cơ quan của Quốc hội hoặc tại đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Đại biểu hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu làm việc có trách nhiệm sắp xếp thời gian, công việc, tạo điều kiện cần thiết cho đại biểu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu.

Hoàng Yên (T/h)