Công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng tiếp tục phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL