Thứ sáu, 20/03/2015 | 16:45 GMT+7

Công tác thi đua, khen thưởng góp phần phát triển Hội Luật gia VN

(ĐSPL) - Mỗi năm, Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam đều tiến hành xem xét, bình chọn và trình lãnh đạo hội khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội.
Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng, về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, thời gian qua, Hội Luật gia Việt Nam đã có những giải pháp để đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác này trở thành một nội dung quan trọng trong xây dựng hội, là phương pháp để động viên và thu hút đông đảo các cấp hội và hội viên vào việc thực hiện những nhiệm vụ của hội một cách hào hứng, sôi nổi và trách nhiệm, góp phần tạo ra động lực và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội.
Kế thừa những hoạt động đã đi vào nề nếp và đã đạt được những kết quả rất cơ bản trong công tác thi đua khen thưởng từ những nhiệm kỳ trước, năm 2010, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội điển hình tiên tiến Hội Luật gia Việt Nam lần thứ nhất nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua qua các năm và tôn vinh các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến.
Video: Ông Nguyễn Văn Quyền giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia VN khóa XII.
Đại hội cũng đã thống nhất đề ra phương hướng và chỉ tiêu cho các phong trào thi đua yêu nước của hội giai đoạn 2010-2015. Tại Đại hội, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 67 tập thể và 81 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010, đạt danh hiệu “Điển hình tiên tiến xuất sắc của Hội Luật gia Việt Nam”.
Tiếp đó, năm 2011, Hội Luật gia Việt Nam đã thành lập các cụm thi đua và năm 2012 Chủ tịch Hội đã ban hành Quy chế thi đua khen thưởng mới, tạo cơ sở để đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn hội. Việc thành lập các cụm thi đua đã tạo ra được sự gắn kết và thúc đẩy phong trào thi đua chung.
Hàng năm các cụm thi đua và Hội Luật gia các cấp đã chủ động phát động phong trào thi đua đến từng đơn vị và mỗi cá nhân hội viên, tạo động lực thi đua, đoàn kết phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác của các đơn vị và cá nhân trong từng đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hội.
Nội dung phát động thi đua gắn liền với hoạt động thực tiễn của cụm thi đua và của từng đơn vị, với những hình thức phong phú; chỉ tiêu, kế hoạch thi đua cụ thể xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác của hội và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị.
Công tác đăng ký thi đua, khen thưởng đã có sự chuyển biến rõ nét. Hàng năm, số lượng Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đăng ký thi đua, khen thưởng luôn đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Thông qua thực tiễn hoạt động, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đẩy mạnh, các cụm thi đua và các đơn vị đã thực hiện nề nếp hơn và triển khai các nội dung gắn với kế hoạch hoạt động cụ thể của từng đơn vị.
Có những cụm đã xây dựng được quy chế hoạt động, bảng chấm điểm thi đua và phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong cụm, trao đổi kinh nghiệm, đặt ra tiêu chí, tiêu chuẩn giao ước thi đua.
Hàng năm, Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Luật gia Việt Nam đều tiến hành xem xét, bình chọn và trình lãnh đạo hội khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội.
Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ vừa qua, 58 tập thể đã được nhận danh hiệu “Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam”, 767 tập thể, 1.269 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; hơn 500 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam”. Đã có những đơn vị và hội viên Hội Luật gia Việt Nam nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp luật gia và được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và huân chương lao động của Chủ tịch nước.
Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng đã theo dõi và thường xuyên nắm bắt thông tin về công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh, thành hội, đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương hội để kịp thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng và khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích; tôn vinh gương điển hình, gương người tốt việc tốt và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào thi đua, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân, xứng đáng với danh hiệu đã đạt được. Ý thức thi đua ngày càng đi sâu vào hoạt động của các tổ chức hội và hội viên trong toàn quốc.

TRẦN QUYẾT